SAKURA SAKURA BEAUTY SALON
Soukoh Blg 1F/2-4
Honcho, Kanagawa, 2380041
Japan
Phone: 81.468.26.2218